Условия за ползване

Договор за ползване на произведение, обект на авторско право.

Собствениците на този сайт декларират, че са носители на авторските права върху всички предлагани в него фотографски произведения, предоставени им от авторите на всяко едно от тях, по предвидения от закона ред. При възникване на правен спор за авторство или други претенции от трети страни, създателите на сайта, гарантират правната защита на авторските права и необезпокояваното използване от страна на потребителя на закупените от него фотографски произведения, в рамките на сключения „Договор за ползване на произведение, обект на авторско право”.
Със сключване на Договора за ползване на произведение, обект на авторско право създателите на сайта, наричани по-долу - АВТОРЪТ отстъпва на ПОЛЗВАТЕЛЯ неизключителното право да използува всяко заявено и заплатено, по един от указаните по-долу начини, фотографско изображение, за срок от една календарна година, и без териториално ограничение.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да използва отстъпеното му право върху произвдението – предмет на договора, многократно, без за това да е необходимо ново съгласие на АВТОРА.
Произведенията, предмет на този договор могат:
- да бъдат самостоятелно възпроизвеждани;
- да бъдат използвани като част от проекти, презентации или печатни рекламни материали;
- като част от елктронна медия (уеб-сайт, рекламен банер, рекламен мултимедиен диск, или друг електронен носител, видео клип;
- да бъдат използвани за лична некомерсиална цел.
Произведенията, предмет на този договор не могат да бъдат:
- копирани и разпространявани в оригиналния им размер;
- препродавани или преотстъпвани за ползване на трети лица, освен ако не са част от завършен продукт (напечатан рекламен материал, уеб-сайт, видеоклип)
ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право при използване да нарушава целостта на произведението и да извършва промени в него, както и на всякакви други действия, които биха могли да нарушат законните интереси или личното достойнство на АВТОРА.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплати на АВТОРА възнаграждение в размер на обявената непосредствено под всяко едно, изложено на сайта, произведение, като заплащането може да се извърши по един от изброените способи:
- плащане по банков път;
- плащане чрез наложен платеж. - по електронен път чрез услугите на ePay.
Договорът за ползване на произведение, обект на авторско право се счита за сключен към момента на получаване на дължимото, съгласно заявката, възнаграждение от страна на АВТОРА. От този момент възникват правата на ПОЛЗВАТЕЛЯ, предмет на този договор, върху заявените произведения, като от този момент АВТОРЪТ се задължава да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ, копия от заявените от него фотографски изображения, във формат JPG или TIFF по електронен път, чрез предоставяне на достъп до файловете в срок от два дена след получаване на дължимата за произведението сума, или компакт диск, изпратен чрез куриер на адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Изключителните права за използване на предлаганите в този сайт произведения, както и възможността за закупуване на оригинал от произведение, не са предмет на този договор и могат да се договарят само чрез преки преговори с АВТОРА.